TAGSÁGAINK

Európai Beruházási Tanácsadó Hálózat (EIAH)

A Juncker-ter keretében, az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank közötti külön megállapodás eredményeképpen, 2015 őszén megkezdte működését az Európai Beruházási Tanácsadó Hálózat. A hálózat új tanácsadási szolgáltatásai kiegészítik az egyéb uniós programok keretében már most is igénybe vehető segítségnyújtást.

A platform többek között az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • technikai segítségnyújtást biztosít a hatóságok és a projektgazdák részére;
  • segíti a projektgazdákat projektjeik kidolgozásában annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az Európai Stratégiai Beruházási Alapról szóló rendelet szerinti támogathatósági kritériumoknak;
  • hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében nyújtott támogatás a helyi tudás hatékony kihasználásával Unió-szerte elérhetővé váljon;
  • fórumot biztosít a szakértői tapasztalatcseréhez és a projektek kidolgozásával kapcsolatos know-how megosztásához.

A hálózat az alábbiakra vonatkozóan szolgál tanácsadással:

  • technikai segítségnyújtás igénybevétele a projektstrukturáláshoz;
  • innovatív pénzügyi eszközök igénybevétele;
  • a köz- és magánszektor közötti partnerségek kialakítása;
  • a vonatkozó uniós jogszabályok.

A hálózat szerződéses partnerségek keretében együtt tud működni a tagállami fejlesztési bankokkal és intézményekkel, illetve az irányító hatóságokkal. Magyarországon a hálózatot a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. képviseli. A projektgazdák számára a hálózat és szolgáltatásai az alábbi linken érhetők el:
http://www.eib.org/eiah/index.htm

Európai Kockázati Tőkealap Befektetők Hálózata (EVFIN)

Az Európai Kockázati Tőkealap Befektetőinek Hálózatát (EVFIN) 2011 márciusában nemzetközi kockázati tőke befektetők alapították, válaszul a szektorban tapasztalható folyamatos finanszírozási krízisre az Európai Unió területén. A kezdeményezés kiegészíteni hivatott az Európai Magántőke és Kockázati Tőke Egyesület általános tevékenységét.

AZ EFVIN az egész Európai Unióra kiterjedő hálózattal bír, tagjainak összesen több, mint 24 milliárd EUR kezelt vagyona van. Jövőbeli törekvésük a további terjeszkedés, még több kockázati tőkalap befektető csatlakoztatása a hálózathoz.

A tagok közös tevékenysége és projektjei többek között: közös érdekképviselet a kockázati tőke vonatkozásában az Európai Uniós konzultációk alkalmával; folyamatos tárgyalások az Európai Unió intézményeivel annak érdekében, hogy erősítsék a kockázati tőke kiemelt szerepét a gazdagági fejlődés elősegítésében; az „alapok alapjai” struktúra fejlődésének elősegítése, amelyek magán vagy közszférából kijelölt kollektív irányítás alatt állnak az Európai Bizottság és/vagy az EIF pénzügyi támogatásával.

A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) 2013. október 3-án Londonban csatlakozott az Európai Kockázati Tőkealap Befektetők Hálózatához.

Európai Állami Bankok Szövetsége (EAPB)

Az Európai Állami Bankok Szövetsége (EAPB) az állami bankok, szakosított pénzintézetek és feladataik európai szintű képviseletét látja el. Tagjai pénzintézetek, szakosított pénzintézetek, állami bankok, állami és hasonló érdekeltségű bankokat tömörítő szövetségek. Az EAPB-nek jelenleg 36 tagja van, akik összesen mintegy 100 pénzintézetet képviselnek. Az EAPB tagjai jelentős szerepet töltenek be az európai pénzügyi szektorban. Súlyukat érzékelteti 15%-os piaci részesedésük, mintegy 3500 milliárd euróra rúgó összesített mérlegfőösszegük, valamint az a tény is, hogy megközelítőleg 190 000 munkavállalót foglalkoztatnak.

A szervezet feladata a tagintézmények sajátos érdekeinek képviselete európai szinten az Európai Unióval, szakmai szervezetekkel, a sajtóval és a közvéleménnyel fennálló viszonyban. A szervezet emellett elősegíti a tagjai közötti cross-border együttműködést. AZ EAPB információkat gyűjt tagjaitól az EU politikájával, jogszabályaival kapcsolatos reakcióikról, közzéteszi ezeket a véleményeket és tájékoztatja álláspontjáról az európai intézményeket. Az EAPB tagja a European Banking Industry Committee-nek (Európai Bankszektor Bizottság), amelyen keresztül a hét nagy európai bankszövetség kollektíven képviselteti érdekeit az európai intézmények felé.

Az MFB Zrt. 2002. novembere óta tagja a szövetségnek. A Brüsszeli Képviselet részt vesz az EAPB által létrehozott három bizottság (versenyképességi, gazdasági, jogi) ülésein. Az évente két alkalommal megrendezésre kerülő tanácskozáson alakítja ki álláspontját az EAPB az állami banki szektor számára releváns kérdésekben.

Az EAPB tagjainak listája az alábbi linken érhető el:

http://www.eapb.eu/page?pge=index&page=members&orl=1&ssn=&acrid=&cry_id=&pryid=&mi=5&mi=31

Az Igazgatóság tagjai:

http://www.eapb.eu/page?pge=index&page=admin_board&orl=1&ssn=0&acrid=&cry_id=&pryid=&mi=5&mi=42&mi=44

Kis-és Középvállalkozásokat Finanszírozó Pénzintézetek Hálózata (NEFI)

Az Európai Kis- és Középvállalatokat Finanszírozó Pénzintézetek Hálózata (NEFI) több mint tíz éve eredményesen járul hozzá az európai és a határokon átnyúló együttműködés elősegítéséhez, kiemelten a kkv-k finanszírozási helyzetének javításához. A jelenleg 12 uniós tagország 13 szakosított pénzintézetét – köztük a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-t – átfogó hálózat legfőbb célja, hogy a tagintézmények széles körű pénzügyi szolgáltatások nyújtásával és szakértelmük felkínálásával segítsék a kis- és közepes vállalkozásokat a különféle pénzügyi forrásokhoz való könnyebb hozzáférésben. Ennek során együttműködnek az adott ország bankrendszerének többi szereplőivel, kiegészítik azok szolgáltatásait, társfinanszírozóként, kockázatmegosztás és tanácsadás útján törekednek a kkv-finanszírozás hiányosságainak kiküszöbölésére, az ún. „best practice”, legjobb gyakorlat alkalmazásának elterjesztésére az egyes országokban és az Unió egészében. A NEFI a tagintézmények közötti kapcsolatok elmélyítésére törekszik, megosztva a kkv-finanszírozás terén szerzett gyakorlati tapasztalatokat. Emellett együttműködik az EU Bizottságával, valamint az európai pénzügyi intézményekkel – Európai Beruházási Bank (EIB), Európai Beruházási Alap (EIF) –, tanácsadással segíti az európai támogatási programok kialakítását és megvalósítását, és támogatja a kkv-k ezen programokban való részvételét. Tagintézményei révén jelenleg is több EU-s projektben érdekelt közvetlenül, így a JEREMIE programban, amely mikrohitelek, hitelgarancia és kockázatitőke finanszírozás formájában, pénzügyi közvetítők közreműködésével valósítja meg a visszafizetendő fejlesztési források allokálását a kis- és középvállalkozások számára. A NEFI kapcsolódik az Európai Bizottság által elindított, az európai vállalkozások versenyképességének javítását szolgáló CIP programhoz is, amely az innovációk elősegítését, a jobb finanszírozási környezet megteremtését és a régiók üzleti támogatásának elősegítését tűzte célul.

Európai Befektetési Alap (EIF)

A Magyar Fejlesztési Bank 2003 óta a magyar intézményi részvényese az Európai Befektetési Alapnak. A Képviselet vezetője a Bank delegáltjaként részt vesz az Alap formális és informális közgyűlésein. Az MFB célja, hogy Magyarországon a bankcsoport egyes tagjaival az EIB-EIF munkamegosztáshoz hasonló, azt alapul vevő intézményi viszonyt alakítson ki.

Hosszú Távú Befektetők Európai Szövetsége (ELTI)

2013. július 5-én Párizsban 16 európai pénzintézet alapította meg a Hosszú Távú Befektetők Európai Szövetségét (ELTI) azzal a céllal, hogy együttes erővel elősegítsék a fenntarthatóbb, intelligensebb és inkluzívabb európai növekedést. Az 1,5 trillió € együttes mérlegfőösszeggel rendelkező ELTI célja továbbá ösztönözni a hosszú távú befektetéseket, szorosan igazodva az Európai Unió fenntartható növekedéssel és munkahelyteremtéssel kapcsolatos célkitűzéseihez és kezdeményezéseihez. Az ELTI feladata többek között a tagok közös érdekképviselete az EU intézményeinél, a tapasztalatcsere, illetve a tudományos kutatás támogatása. A tagok egyéni szabadságának tiszteletben tartása mellett az ELTI fel kívánja vállalni a szóvivő szerepét tagjai és az uniós intézmények közötti párbeszédben, különösen az infrastruktúrába, a kis-és középvállalkozásokba, valamint innovációs és energetikai projektekbe történő befektetések ösztönzését szolgáló új, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló pénzügyi eszközök – a Többéves Pénzügyi Keret (MFF) hatályán belüli megvalósítása – témakörében.